Application
Form

ใบสมัครงาน
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

1. ประวัติส่วนตัว (Personal Data)

2. วันเกิด

3. ที่อยู่ปัจจุบัน ที่สามารถติดต่อได้สะดวกที่สุด (กรุณากรอกรายละเอียดให้ชัดเจน)

4. *บุคคลที่สามารถติดต่อได้ (กรณีฉุกเฉิน)

5. *ประวัติการศึกษา (ลำดับจากปัจจุบันย้อนไปอดีต)

ลำดับที่

เพิ่มประวัติการศึกษา

6. *ความสามารถทางด้านภาษา

เพิ่มความสามารถทางภาษาอื่นๆ

7. *ประวัติการทำงาน (ลำดับจากปัจจุบันย้อนไปอดีต)

ลำดับที่

เพิ่มประวัติการทำงาน

8. ประวัติการฝึกอบรม

ลำดับที่

เพิ่มประวัติการฝึกอบรม

9. ความสามารถในการใช้อุปกรณ์สำนักงาน

10. *ท่านทราบข่าวการรับสมัครงานของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ทางช่องทางการสื่อสารใด

11. เอกสารและหลักฐานต่างๆ โดยลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกไฟล์
หมายเหตุ : อัปโหลดเอกสารแนบ (jpeg, png, pdf, gif ขนาดไม่เกิน 2 MB)

ชื่อโครงการ อัพโหลด สถานะ รายละเอียด
*รูปถ่ายติดบัตร ขนาด 2 นิ้ว สำเร็จ
*ประวัติย่อ (Resume) สำเร็จ
*หลักฐานการศึกษา สำเร็จ
สำเนาทะเบียนบ้าน สำเร็จ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำเร็จ
สำเนา ใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี) สำเร็จ
หนังสือรับรองการทำงานและอัตราเงินดือนสูงสุด สำเร็จ
หลักฐานอื่นๆ สำเร็จ
1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
3) สามารถทำงานให้แก่สำนักงานได้เต็มเวลา
4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
5) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบงารบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษา พรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
7) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
8) ไม่เป็นผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การมหาชนอื่น
9) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหงิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐ หรือ ผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชนอื่น เว้นแต่เป็นกรณีตามมาตรา 36 แห่ง 'พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542'
10) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทบกับสำนักงานหรือในกิจการที่เป็นการแข่งขัน กับกิจการของสำนักงาน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม


ใส่ข้อมูลยังไม่ครบ