Application
Form

ใบสมัครงาน
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

1. ชื่อ-นามสกุล

3. ที่อยู่ปัจจุบัน ที่สามารถติดต่อได้สะดวกที่สุด (กรุณากรอกรายละเอียดให้ชัดเจน)

4. บุคคลที่สามารถติดต่อได้ (กรณีฉุกเฉิน)

7. ประวัติการทำงาน (ลำดับจากปัจจุบันย้อนไปอดีต)

ลำดับที่

เพิ่มประวัติการทำงาน

8. ประวัติการศึกษา (ลำดับจากปัจจุบันย้อนไปอดีต)

ลำดับที่

เพิ่มประวัติการศึกษา

9. ประวัติการฝึกอบรม / ดูงาน สัมนา

ลำดับที่

เพิ่มประวัติการฝึกอบรม

10. ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยและต่างประเทศ

เพิ่มความสามารภทางภาษาอื่นๆ

11. ความรู้ความสามารถพิเศษ

12. รายชื่อบุคคลอ้างอิง

14. อัพโหลดเอกสารแนบ (jpeg, png, pdf, gif ขนาดไม่เกิน 2mb)

ชื่อโครงการ อัพโหลด สถานะ รายละเอียด
*ประวัติย่อ (Resume) สำเร็จ
*หลักฐานการศึกษา สำเร็จ
*สำเนาทะเบียนบ้าน สำเร็จ
*สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำเร็จ
สำเนา ใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี) สำเร็จ
หนังสือรับรองการทำงานและอัตราเงินดือนสูงสุด สำเร็จ
หลักฐานแสดงถึงความสามารถ ประสบการณ์ในการทำงาน และประสบการณ์ด้านงานบริหารจัดการตามที่กำหนดในคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (ถ้ามี) สำเร็จ
ผลงาน/โครงการสำคัญในความรับผิดชอบ หรือประสบการณ์และความสำเร็จที่ภาคภูมิใจในอดีตที่เป็นประโยชน์ต่อตำแหน่งงาน (ถ้ามี) สำเร็จ
*รูปถ่ายติดบัตร ขนาด 2 นิ้ว สำเร็จ
ใบรับรองแพทย์ สำเร็จ
ใส่ข้อมูลยังไม่ครบ