การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

ข้อมูลพื้นฐาน

o1.  โครงสร้าง
o2.  ข้อมูลผู้บริหาร
o3.  อำนาจหน้าที่
o4.  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o5.  ข้อมูลการติดต่อ
o6.  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
o7.  ข่าวประชาสัมพันธ์
o8.  Q&A ช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสอบถามข้อมูล
o9.  Social Network

การบริหารงาน

o10.  แผนการดำเนินงานประจำปี
o11.  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
o12.  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
o13.  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
o14.  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
o15.  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o16.  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
o17.  E-Service

การบริหารเงินงบประมาณ

o18.  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o19.  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
o20.  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o21.  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
o22.  ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o23.  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o24.  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การส่งเสริมความโปร่งใส

o29.  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
o30.  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
o31.  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
o32.  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
o33.  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การป้องกันการทุจริต

o34.  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  (TH)  |  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (ENG)
o35.  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
o36.  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
o37.  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
o38.  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
o39.  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o40.  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
o41.  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

o42.  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
o43.  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
o44.  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
o45.  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
o46.  มาตรการป้องกันการรับสินบน
o47.  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
o48.  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ