DATA & Statistics

มูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทย

มูลค่าส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ช่วงครึ่งปีแรก 2563

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) วิเคราะห์ข้อมูลสถิติมูลค่าการส่งออกสินค้าในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทย โดยรวบรวมข้อมูลสถิติจาก “กรมศุลกากร” แยกตามพิกัดศุลกากร (HS-CODE) คัดเลือกเลขพิกัดเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ซึ่งอ้างอิงตามการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (United Nations Conference on Trade and Development - UNCTAD)  พบว่า มูลค่าของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ภาพรวมของไทยในปี 2562 มีมูลค่าทั้งสิ้น 2.76 แสนล้านบาท ซึ่งลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และหากพิจารณาตัวเลขเปรียบเทียบกับปี 2563 ตัวเลข ณ ครึ่งปีแรก คาดการณ์ได้ว่า มูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยตลอดทั้งปี 2563 น่าจะมีแนวโน้มปรับตัวลดลงกว่าปี 2019 เล็กน้อย อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบด้านการค้าไปทั่วโลก

ทั้งนี้ ตามนิยามของ UNCTAD  ซึ่งมีการกำหนดหมวดหลักไว้จำนวนทั้งสิ้น 7 หมวดหมู่ของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ พบว่า จากข้อมูลสถิติปี 2561 กลุ่มสาขาการออกแบบ (Design) มีมูลค่าการส่งออกสินค้าสูงที่สุดเป็นอันดับที่ 1 อยู่ที่ 1.94 แสนล้านบาท อันดับที่ 2 คือ กลุ่มสาขาทัศนศิลป์ (Visual arts) มูลค่า 3.552 หมื่นล้านบาท และอันดับที่ 3 ได้แก่ กลุ่มสาขางานฝีมือและหัตถกรรม (Art crafts) มูลค่า 3.083 หมื่นล้านบาท ตามลำดับ

ที่มา :     
1. มูลค่าการส่งออก รวบรวมข้อมูลสถิติมาจาก ฐานข้อมูลกรมศุลกากร 
2. วิเคราะห์ข้อมูล โดย สำนักงานพัฒนาองค์ความรู้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)