Notice

Back

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะ

จ้างออกแบบและจัดแสดงผลงานนวัตกรรม เรื่องโครงการออกแบบบริการแท็กซี่ไทย (Taxi Service Design Project) ภายใต้หัวข้อ Better Living โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง (อ้างอิง)
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 180,000.00 บาท 4 พ.ค. 2561 179,760.00 บาท
ดูไฟล์เอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก