Notice

Back

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะ

จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมทางธุรกิจและการออกแบบรถโดยสารเชิงท่องเที่ยง จำนวน 10 คัน

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง (อ้างอิง)
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 5,500,000.00 บาท 16 มี.ค. 2561 5,500,000.00 บาท
ดูไฟล์เอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก