Notice

Back

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการดำเนินการสำรวจและสังเคราะห์ศักยภาพพื้นที่เป้าหมายสู่แนวทางแผนพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จำนวน 8 พื้นที่ โดยวิธีคัดเลือก

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง (อ้างอิง)
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 2,000,000.00 บาท 16 มี.ค. 2565 1,996,280.00 บาท
ดูไฟล์เอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
จ้างบริหารจัดการดำเนินการสำรวจและสังเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ฯ จำนวน ๘ พื้นที่.pdf 21 มิ.ย. 2565 Chayarphar C.