Notice

Back

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดทำการนำชมเสมือนจริง Virtual Tour โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง (อ้างอิง)
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 150,000.00 บาท 27 พ.ค. 2565 149,800.00 บาท
ดูไฟล์เอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
ซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดทำการนำชมเสมือนจริง Virtual Tour.pdf 7 มิ.ย. 2565 Chayarphar C.