Notice

Back

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่าง TOR

ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างพัฒนาเว็บไซต์บริหารจัดการสมาชิก (TCDC Member Backend) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง (อ้างอิง)
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 1,000,000.00 บาท 25 พ.ค. 2565 995,100.00 บาท
ดูไฟล์เอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
(ร่าง) ประกาศประกวดราคา.pdf 30 พ.ค. 2565 Chayarphar C.
(ร่าง) เอกสารประกวดราคา.pdf 30 พ.ค. 2565 Chayarphar C.
ขอบเขตของงาน (TOR).pdf 30 พ.ค. 2565 Chayarphar C.