Notice

Back

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ยกเลิกประกาศเชิญชวน

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างบริหารจัดการสำรวจและสังเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ เป้าหมายสู่แนวทางแผนพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จำนวน 8 พื้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง (อ้างอิง)
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 2,000,000.00 บาท - -
ดูไฟล์เอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
ยกเลิกประกวดราคา.pdf 2565 Chayarphar C.