Notice

Back

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลชี้แจงข้อสอบถาม

ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง (อ้างอิง)
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) - - -
ดูไฟล์เอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
เอกสารชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม.pdf 2565 KISRA KISRA