Notice

Back

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง (อ้างอิง)
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 123,350.00 บาท 19 เม.ย. 2565 123,350.00 บาท
ดูไฟล์เอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
จ้างเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 10.pdf 2565 Chayarphar C.