Notice

Back

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (รายไตรมาส) 2 (เดือน มกราคม 2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565 )

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง (อ้างอิง)
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 2,653,034.35 บาท 25 เม.ย. 2565 -
ดูไฟล์เอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (รายไตรมาส) 2 และรายละเอียดแนบท้าย.PDF 25 เม.ย. 2565 Yaowaret J.