Notice

Back

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พ.ศ. 2566 - 2570 โดยวิธีคัดเลือก

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง (อ้างอิง)
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 5,500,000.00 บาท 3 มี.ค. 2565 5,499,800.00 บาท
ดูไฟล์เอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พ.ศ. 2566-2570.pdf 2565 Chayarphar C.