Announcement

Back

ประกาศราคากลาง

การจ้างที่ปรึกษา

จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำฐานข้อมูลย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง (อ้างอิง)
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 4,200,000.00 บาท 20 เม.ย. 2565 4,198,889.00 บาท
ดูไฟล์เอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
ราคากลาง.pdf 20 เม.ย. 2565 Chayarphar C.