Announcement

Back

ประกาศราคากลาง

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

จ้างผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการกลุ่มเริ่มต้น (EMMERGING 0-3 ปี)

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง (อ้างอิง)
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 200,000.00 บาท 23 มี.ค. 2565 200,000.00 บาท
ดูไฟล์เอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
ราคากลาง.pdf 23 มี.ค. 2565 Nitaya P.