Announcement

Back

ประกาศราคากลาง

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

จ้างติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา จำนวน 15 สาขา

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง (อ้างอิง)
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 500,000.00 บาท 17 มี.ค. 2565 497,500.00 บาท
ดูไฟล์เอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
ราคากลาง.pdf 17 มี.ค. 2565 Chayarphar C.