Announcement

Back

ประกาศราคากลาง

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

จ้างบริหารจัดการ และดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ย่านเมืองเก่า จังหวัดสงขลา และย่านเจริญเมือง จังหวัดแพร่

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง (อ้างอิง)
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 500,000.00 บาท 8 มี.ค. 2565 497,550.00 บาท
ดูไฟล์เอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
ราคากลาง.pdf 8 มี.ค. 2565 Chayarphar C.