Announcement

Back

ประกาศราคากลาง

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

จ้างบริหารและพัฒนาหลักสูตร การเรียนรู้ออนไลน์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเยาวชนสู่การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์รุ่นใหม่

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง (อ้างอิง)
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 1,480,000.00 บาท 2 มี.ค. 2565 1,465,365.00 บาท
ดูไฟล์เอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
ราคากลาง.pdf 2 มี.ค. 2565 Chayarphar C.