Announcement

Back

ประกาศราคากลาง

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

จ้างบริหารจัดการกิจกรรมกระตุ้นย่านสร้างสรรค์และสร้างโอกาสธุรกิจภายในพื้นที่ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative District Project) ย่านพระนคร

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง (อ้างอิง)
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 300,000.00 บาท 14 ม.ค. 2565 300,000.00 บาท
ดูไฟล์เอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
ราคากลาง.pdf 14 ม.ค. 2565 Chayarphar C.