Announcement

Back

ประกาศราคากลาง

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

จ้างพัฒนาเครื่องมือวัดความหนาแน่นพื้นที่ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ณ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดขอนแก่น

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง (อ้างอิง)
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 400,000.00 บาท 14 ม.ค. 2565 400,000.00 บาท
ดูไฟล์เอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
ราคากลาง.pdf 14 ม.ค. 2565 Chayarphar C.