Announcement

Back

ประกาศราคากลาง

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

จัดซื้อหลอดไฟสำรองสำหรับห้องนิทรรศการ

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง (อ้างอิง)
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 134,000.00 บาท 23 เม.ย. 2557 133,964.00 บาท
ดูไฟล์เอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก