Announcement

Back

ประกาศราคากลาง

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

จ้างเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 2 คน

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง (อ้างอิง)
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 218,750.00 บาท 19 ก.พ. 2557 109,375.00 บาท
ดูไฟล์เอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก