Announcement

Back

ประกาศราคากลาง

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

จ้างเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่งบริการข้อมูล

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง (อ้างอิง)
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 120,362.00 บาท 12 ก.พ. 2557 120,362.00 บาท
ดูไฟล์เอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก