Announcement

Back

ประกาศราคากลาง

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

จ้างบริหารจัดการ ออกแบบ และติดตั้งนิทรรศการจากโครงการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตวัสดุไทยกับนักออกแบบ ปี 2

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง (อ้างอิง)
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 470,800.00 บาท 21 ก.พ. 2557 470,800.00 บาท
ดูไฟล์เอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก