Announcement

Back

ประกาศราคากลาง

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

จ้างทำความสะอาดท่อส่งลมเย็นระบบปรับอากาศพร้อมฆ่าเชื้อโรค

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง (อ้างอิง)
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 330,000.00 บาท 10 ก.พ. 2557 329,560.00 บาท
ดูไฟล์เอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก