Announcement

Back

ประกาศราคากลาง

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

จ้างเหมารับ-ส่งเอกสาร

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง (อ้างอิง)
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 250,000.00 บาท 27 ก.ย. 2556 174,000.00 บาท
ดูไฟล์เอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก