Announcement

Back

ประกาศราคากลาง

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

จัดซื้ออุปกร์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (เชียงใหม่)

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง (อ้างอิง)
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 170,000.00 บาท 12 พ.ย. 2556 161,848.20 บาท
ดูไฟล์เอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก