Working with Us

ร่วมงานกับ CEA

Back

ตำแหน่งงานผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

หน่วยงานสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์ตำแหน่งงาน (Job Purpose):   วางแผน บริหาร กำกับ ดูแลงานภายในสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อให้จัดทำและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ แผนบริหารความเสี่ยง แผนงบประมาณ และแผนปฏิบัติการ รวมถึงจัดทำตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์องค์กร และบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (Main Accountabilities)

 • วางแผน กำกับ ควบคุม ดูแลการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กร รวมทั้งเป็นไปในทิศทางเดียวกับแผนยุทธศาสตร์ของชาติและนโยบายของรัฐบาล และนำเสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงาน คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ฯ
 • กำกับ ควบคุม ดูแลการแปลงนโยบาย ทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์กรที่เกี่ยวข้องการดำเนินงานของสำนักงานไปสู่แผนปฏิบัติการ
 • กำกับ ดูแลการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนบริหารความเสี่ยง แผนคำของบประมาณ แผนงบประมาณ แผนการดำเนินงาน แผนบูรณาการด้านต่าง ๆ ทั้งระยะสั้น และระยะยาว รวมถึงการกำกับดูแลและบริหารจัดการเงินเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน
 • วางแผน กำกับ ควบคุม ดูแลการจัดทำตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์องค์กร และเสนอผลการปฏิบัติงานเพื่อเสนอต่อคณะกพร.
 • รับผิดชอบในการการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (Integrity &Transparency Assessment :ITA) ร่วมกับสำนักบริหารกลางและสำนักที่ เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอแผนและผลการดำเนินงาน ต่อ ปปท.
 • วางแผน กำกับ ควบคุม ดูแลวาระประชุมคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์ฯวางแผน กำกับ ควบคุม ดูแลวาระประชุมคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์ฯ
 • กำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายงานต่างๆ ภายใต้สายบังคับบัญชา และให้คำปรึกษาหรือแนะนำในการพัฒนาการปฏิบัติงานและปรับปรุงกระบวนการทำงาน
 • ร่วมปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมความสำเร็จของสำนักงาน ทั้งงานที่เป็นความรับผิดชอบหลักตามหน้าที่ และงานมอบหมายหรือขอความร่วมมือเพิ่มเติมจากหน่วยงานอื่น พร้อมทั้งสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ภายใต้บังคับบัญชา ไปปฏิบัติงานอื่นนอกเหนือจากภาระงานของหน่วยงาน เพื่อประโยชน์ส่วนรวมขององค์กรตามความจำเป็น
 • วางแผน กำกับ ควบคุม ดูแล การพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชามีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
 • รับผิดชอบต่อความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ ทรัพยากร และพนักงานของสำนักอย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้ตกลงกับคณะกรรมการบริหาร
 • สื่อสารนโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าหมายขององค์กร และแผนการดำเนินงานระดับภูมิภาคเป้าหมาย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ให้เพื่อเกิดความเข้าใจ ยอมรับ และเกิดการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามที่องค์กรคาดหวัง
 • ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติที่จำเป็น (Required Qualifications)

 • ระดับการศึกษาขั้นต่ำและประสบการณ์ที่จำเป็น (Required Education and Experience)
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์และความสามารถในการจัดทำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ การวางกลยุทธ์องค์กร การวางแผนงานและงบประมาณโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์องค์กร ไม่น้อยกว่า 12 ปี

สมัครงานออนไลน์