Working with Us

ร่วมงานกับ CEA

Back

ตำแหน่งงานนักพัฒนากลยุทธ์พื้นที่สร้างสรรค์อาวุโส (Urban design)

หน่วยงานสำนักพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

หน้าที่รับผิดชอบ

1. ศึกษาข้อมูลธุรกิจและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในหลากหลายพื้นที่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตลอดจนศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงเรื่องราวของย่าน ผู้คน ธุรกิจดั้งเดิม กับมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ เพื่อพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวเป็นย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์
2. บริหารจัดการและดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการเพื่อการกำหนดและการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมธุรกิจสร้างสรรค์และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อกระบวนการคิด การผลิต และการตลาดในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ รวมถึงการขยายผลสู่พื้นที่อื่น
3. บริหารจัดการและจัดกิจกรรมหรือโครงการที่กระตุ้นบรรยากาศของย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เช่น เทศกาลความคิดสร้างสรรค์ระดับสากล เพื่อเป็นพื้นที่ในการแสดงศักยภาพของบุคลากรสร้างสรรค์ในพื้นที่ สร้างความเคลื่อนไหวของกลุ่มธุรกิจ และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ รวมถึงการวางแผนการขยายผลสู่พื้นที่อื่น
4. บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่เป้าหมาย บริหารการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และส่งเสริมให้เกิดการเข้าถึงฐานข้อมูลของสาธารณชนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์
5. ศึกษา จัดทำรายงาน และวิเคราะห์สถานการณ์และปัจจัยส่งเสริมของย่านสร้างสรรค์ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาพื้นที่ ตลอดจนการพัฒนามาตรการและเครื่องมือที่ใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์
6. ดูแล รับผิดชอบการบริหารจัดการโครงการ การจัดทำเอกสารขออนุมัติโครงการ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายของสำนักงาน
7. รับผิดชอบต่อความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ ทรัพยากร อย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมาย                            
8. ดูแล จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมทั้ง ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในงานพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา                            
9. ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา    

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการออกแบบ สถาปัตยกรรม การบริหารจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ และผลงานในการบริหารงานกิจกรรม โครงการ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
3. มีความรู้ และความสามารถในการบริหารจัดการโครงการ
4. มีความสามารถในการบริหารการทำงานเป็นทีม มีปฏิภาณไหวพริบ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
5. มีความคิดสร้างสรรค์ ทัศนคติและมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานเชิงรุก
6. มีทักษะในการสื่อสาร และการประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเป็นอย่างดีเพื่อประโยชน์ของสำนักงาน
7. มีทักษะการฟังพูด อ่าน และเขียนภาษาท้องถื่นและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

สมัครงานออนไลน์