Research & Report

รายงานสถานการณ์และความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประจำปี 2566

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ยังคงเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและนวัตกรรมในปัจจุบัน ซึ่งต้องอาศัยวิสัยทัศน์และการปรับตัวเพื่อให้พร้อมรับมือกับความท้าทายของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA จึงได้จัดทำรายงานสถานการณ์และความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประจำปี 2566 (Thailand's Creative Industries Movement Report 2023) จำนวน 15 หน้า ขึ้น รายงานฉบับนี้นำเสนอภาพรวมความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บทวิเคราะห์และการอัปเดตข้อมูลอนาคตของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทย รวมถึงการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับผลกระทบของนโยบายรัฐ และมาตรการส่งเสริมที่มีผลต่อการเติบโตและการพัฒนาของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยครอบคลุม 11 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย นอกจากนี้ยังนำเสนอข้อมูลสถิติเกี่ยวกับจำนวนกิจการ อัตราการจ้างงาน และการสร้างรายได้ จากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์หลังสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 คลี่คลาย รายงานมุ่งยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้วยการวิจัย การสร้างองค์ความรู้ใหม่ รวมถึงการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ทุนทางวัฒนธรรม และเทคโนโลยี ในการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญา ให้มีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศไทยต่อไป

ดาวน์โหลด PDF

ผู้สนใจสามารถร่วมทําแบบสอบถามทักษะความรู้ที่ได้รับจาก รายงานสถานการณ์และความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประจำปี 2566 (Thailand's Creative Industries Movement Report 2023) เพื่อ CEA จะได้นำข้อคิดเห็นจากแบบสอบถามดังกล่าว มาใช้อ้างอิงสําหรับการจัดทํารายงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในฉบับถัดไป

https://forms.gle/aawsag1m44qdJQMg7