Creative Industries Report

Creative Industries Development Report 2021: Software (Game and Animation)


“...ข้อมูลจาก Newzoo บริษัทวิเคราะห์อุตสาหกรรมเกม เปิดเผยว่า ปี พ.ศ. 2564 มูลค่าของอุตสาหกรรมเกมทั่วโลกสูงถึงประมาณ 1.75 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับประเทศไทย มูลค่าของอุตสาหกรรมเกมมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 15 ต่อปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา โดยปี พ.ศ. 2563 มูลค่าของอุตสาหกรรมเกมของไทยอยู่ที่ราว 29,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 844 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ ประเทศที่มีศักยภาพด้านการผลิตและลงทุนในอุตสาหกรรมเกม ได้แก่ ประเทศจีน อินเดีย และประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้…”


รายงานการศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ปี 2564 สาขาซอฟต์แวร์ (เกมและแอนิเมชัน) 

ดาวน์โหลด บทสรุปผู้บริหาร | Presentation โครงการจัดทำฐานข้อมูลและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา: ซอฟแวร์  (เกมและแอนิเมชัน) รายงานฉบับเต็ม

จำนวนหน้า: 197 หน้า 

วัตถุประสงค์การจัดทำ: มุ่งเน้นให้เกิดการสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาซอฟแวร์ (เกมและแอนิเมชัน)

เนื้อหาสำคัญ: ข้อมูลสถานการณ์ของอุตสาหกรรมเกมและแอนิเมชัน ทั้งระดับประเทศและระดับสากล โดยการศึกษาเอกสารวิชาการ และการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกของผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านต่าง ๆ ในระบบนิเวศอุตสาหกรรมเกมและแอนิเมชันของไทย

กรณีศึกษา: กรณีศึกษาและปัจจัยความสำเร็จจากประเทศชั้นนำด้านการผลิตเกมและแอนิเมชัน จำนวน 6 ประเทศ ได้แก่ จีน สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ เยอรมนี สหราชอาณาจักร และสิงคโปร์ ซึ่งได้วิเคราะห์เปรียบเทียบจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และปัจจัยคุกคามต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟแวร์ (เกมและแอนิเมชัน) ของไทย ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

สาระสำคัญอื่น ๆ: การนำผลการศึกษาจากกรณีศึกษามาสรุปเป็นแนวทางการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมให้สามารถพัฒนาและเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ


เกี่ยวกับรายงานการศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์: 

รายงานการศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 12 สาขา