News Update

17.11.2566

CEA ร่วมเปิดนิทรรศการ The End #6: Evoke New Design ส่งเสริมนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ ยกระดับสินค้าดีไซน์ไทยสู่สากล

17 พฤศจิกายน 2566 - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะศิลปกรรมศาสตร์ แขนงวิชาการออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์ เปิดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ The END #6: Evoke New Design ภายใต้โครงการ Open Space @TCDC ซึ่งนำเสนอผลงานการออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์ ภายใต้แนวคิด “NOVA (Explosion of Ideas: ระเบิดความคิด ก่อเกิดสิ่งใหม่)” ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 แขนงวิชาการออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 18 ชิ้นงาน ที่สะท้อนแนวคิดของนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ผ่านการออกแบบที่มุ่งเน้นกระบวนการด้านการใช้ความคิดสร้างสรรค์ การใช้นวัตกรรมผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมาเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ให้มีความเป็นสากลยิ่งขึ้น ในระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2566 ณ Creative Space ชั้น 5 TCDC กรุงเทพฯ

ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร. ชาคริต พิชญางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) และ ผศ.ดร. เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมเปิดนิทรรศการในครั้งนี้

ดร. ชาคริต พิชญางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) กล่าวว่า “การจัดแสดง นิทรรศการศิลปนิพนธ์ The End #6: Evoke New Design ภายใต้โครงการ Open Space @TCDC ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสนับสนุนกลุ่มนักสร้างสรรค์ ให้มีพื้นที่แสดงศักยภาพทางด้านผลงานสร้างสรรค์ ซึ่ง CEA มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดนิทรรศการครั้งนี้ เพื่อเป็นพื้นที่แสดงพลังความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาสายงานออกแบบ ที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย และยังเป็นหมุดหมายสำคัญของความร่วมมือระหว่าง CEA กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาทางด้านวิชาการต่อไป”

สำหรับ “นิทรรศการศิลปนิพนธ์ The End #6: Evoke New Design” จัดแสดงผลงานการออกแบบของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 แขนงวิชาการออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวนกว่า 18 ชิ้นงาน ทั้งผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน ของที่ระลึก แฟชั่นไลฟ์สไตล์ และวัสดุสร้างสรรค์ ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

ผู้สนใจสามารถเข้าชม “นิทรรศการศิลปนิพนธ์ The End #6: Evoke New Design” ได้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2566 เวลา 10.30 - 19.00 น. (ปิดวันจันทร์) ณ TCDC กรุงเทพฯ Creative Space ชั้น 5 

Posted in news on Nov 17, 2023