News Update

05.06.2567

CEA จับมือ สมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์ จัดเสวนา “ทางออกละครและซีรีส์ไทย ในยุคเปลี่ยนผ่านภูมิทัศน์สื่อ” มุ่งส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทย

ปัจจุบันอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทยกลุ่มภาพยนตร์และซีรีส์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยที่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีการแข่งขันที่สูง การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานบุคลากรสร้างสรรค์รวมถึงธุรกิจในอุตสาหกรรมฯ นี้จึงเป็นสิ่งสำคัญ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนและผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย ร่วมกับสมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์ จัดกิจกรรมเสวนา “ทางออกละครและซีรีส์ไทย ในยุคเปลี่ยนผ่านภูมิทัศน์สื่อ” ภายใต้โครงการ “Writers Meet Producers 2024” โดยมี ดร. ชาคริต พิชญางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “สถานการณ์ภาพรวมของธุรกิจละครโทรทัศน์และซีรีส์/แนวทางแก้ปัญหาการผลิตละครไทยที่ลดลง” ร่วมกับ นายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รองประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ หม่อมราชวงศ์ เฉลิมชาตรี ยุคล ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ด้านภาพยนตร์ ละครและซีรีส์ คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองกรรมการผู้อำนวยการสำนักกิจการและสื่อสารองค์กร BEC World ช่อง 3 และคุณวิรัตน์ เฮงคงดี ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตละครโทรทัศน์ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ร่วมในงานเสวนาดังกล่าว เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ TCDC กรุงเทพฯ ห้องออดิทอเรียม ชั้น M

ดร. ชาคริต พิชญางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้กล่าวว่าอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทยทั้งในด้านภาพยนตร์และซีรีส์ ถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่ CEA ดำเนินการส่งเสริมและผลักดันมาอย่างต่อเนื่อง และจากการจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสาขาการกระจายเสียงในกลุ่ม Creative Content ทำให้พบว่าหากเกิดการลงทุนในแง่ของการพัฒนาบุคลากรวิชาชีพหรือธุรกิจ จะถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่จะทำให้เกิด Spillover Effect ไปยังอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมากที่สุด 

ในปี 2023 ที่ผ่านมา CEA ได้จัดทำโครงการ Content Lab 2023 สร้างสรรค์คอนเทนต์ไทย ดันไกลสู่สากล ซึ่งเป็นกิจกรรมอบรมบ่มเพาะสำหรับนักสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมคอนเทนต์ในกลุ่มภาพยนตร์และซีรีส์ (Film and Series) และดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content) ซึ่งโครงการนี้ได้รับการตอบรับจากบุคลากรสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมฯ เป็นอย่างดี และในปีนี้โครงการ Content Lab 2024 ได้ขยายโครงการให้มีความหลากหลายและครอบคลุมมากขึ้นเพื่อตอบรับกลุ่มต่าง ๆ ของการพัฒนาบุคลากรสร้างสรรค์ด้านคอนเทนต์ไทย รวมถึงกลุ่มละครและซีรีส์ ดังนี้
- Content Lab: Newcomers
- Content Lab: Mid-Career
- Content Lab: Animation
- Content Lab: Advanced Scriptwriting
- Content Project Market

กิจกรรมเสวนาในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญและเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จในการสนับสนุนอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทยในด้านภาพยนตร์และซีรีส์ เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาทักษะบุคลากรสร้างสรรค์และยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทยสู่ตลาดระดับสากล ทั้งยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการผลักดัน Soft Power ไทยสู่ระดับโลกต่อไป

 

Posted in news on Jun 05, 2024