News Update

31.05.2567

ประมวลภาพพระราชกรณียกิจสำคัญ ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗  ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง


สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ได้จัดทำประมวลภาพพระราชกรณียกิจสำคัญของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและร่วมแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๔๖ พรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

พระราชกรณียกิจของพระราชินีเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย ประกอบด้วยหลากหลายด้าน เช่น ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรอย่างยั่งยืน อย่างการศึกษาและพัฒนาโครงการในพระราชดำริ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ทั้งยังทรงสานต่อโครงการศิลปาชีพและงานศิลปะต่าง ๆ ทุกภูมิภาค ซึ่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงสร้างแนวทางไว้เพื่ออนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ให้สูญหาย และต่อยอดส่งเสริมให้ประชาชนสร้างเป็นอาชีพเพื่อเลี้ยงตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้ ด้านสังคมสงเคราะห์ อย่างการตั้งโรงครัวพระราชทาน การมอบถุงยังชีพพระราชทาน การพระราชทานดอกไม้เยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้บาดเจ็บและครอบครัวในเหตุการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ ด้านสาธารณสุข อย่างการพระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาล รวมถึงสิ่งของจำเป็นอื่น ๆ ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และผู้ป่วย ด้านการเสด็จเยี่ยมฯ ราษฎรทุกภูมิภาค เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขพสกนิกรทุกหมู่เหล่าโดยมิแบ่งเชื้อชาติหรือศาสนา ยังความปลื้มปิติในพระมหากรุณาธิคุณแก่พสกนิกรทั่วประเทศเป็นล้นพ้น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเจิมเรือหลวงช้าง เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ ท่าเรือจุกเสม็ด ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี


พระราชินีทรงปฏิบัติภารกิจ ด้านการบำรุงขวัญและกำลังใจทหาร อย่างการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเจิมเรือหลวงช้าง ณ ท่าเรือจุกเสม็ด ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลของกองทัพเรือไทย

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดน ไปทรงเข้าร่วมการประชุม Child Protection Summit, Bangkok 2024 เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ สำนักงานองค์การสหประชาชาติ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

สำหรับ ด้านการช่วยเหลือเด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส อย่างการเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดน ไปทรงเข้าร่วมการประชุม Child Protection Summit, Bangkok 2024 ที่จัดโดยมูลนิธิ World Childhood ในพระราชินูปถัมภ์สมเด็จพระราชินีซิลเวียเเห่งสวีเดน ร่วมกับมูลนิธิพิทักษ์และคุ้มครองเด็ก ณ สำนักงานองค์การสหประชาชาติ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความตระหนักรู้ต่อปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ การค้ามนุษย์ และการเเสวงหาผลประโยชน์จากเด็กและเยาวชน พร้อมทั้งผลักดันความร่วมมือจากทุกภาคส่วนป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พุทธศักราช ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

ด้านการบำรุงขวัญเกษตรกร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นใจแก่เหล่าเกษตรกรในการเพาะปลูก ในช่วงเริ่มต้นของฤดูกาลแห่งการทำนาและการเพาะปลูก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดสนามจักรยาน “สราญจิตมงคลสุข” เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ โครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

และอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจ ด้านการกีฬาและสุขภาพ อย่างการเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดสนามจักรยาน “สราญจิตมงคลสุข” ณ บริเวณโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เพื่อเป็นการส่งเสริมและเป็นแบบอย่างให้ประชาชนหันมาดูแลรักษาสุขภาพ

นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ด้านการทำนุบำรุงศาสนา อย่างการเสด็จพระราชดำเนินไปในการตั้งเปรียญพระภิกษุและสามเณร เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา เพื่อส่งเสริมบำรุงให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 


ที่มาข้อมูลและรูปภาพ: 
www.soc.go.th/?p=16003, https://www.royaloffice.th, https://www.matichon.co.th/, https://www.mgronline.com/

Posted in news on May 31, 2024