Network Update

12.05.2566

CEA ร่วมเปิดงานโครงการ INNOVATION DAY (ครั้งที่ 2) สนับสนุนการศึกษาด้านนวัตกรรม (มศว.)

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ร่วมเปิดงานโครงการ INNOVATION DAY (ครั้งที่ 2) : กิจกรรมนิทรรศการนวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม หน่วยงานภายใต้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาแก่ นิสิต นักศึกษา ในด้านการสื่อสารและนวัตกรรม เป็นก้าวสำคัญในการต่อยอดสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และก่อให้เกิดผลงานในมิติใหม่ที่หลากหลายยิ่งขึ้น

ดร.ชาคริต พิชญางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการกล่าวว่า ในฐานะหน่วยงานของรัฐ ที่มีหน้าที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาด้านการศึกษาด้วยความคิดสร้างสรรค์ หนึ่งในภารกิจที่เราส่งเสริมมาอย่างต่อเนื่อง คือการกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศสร้างสรรค์ กระจายไปในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง ด้วยการพัฒนาผู้ประกอบการ สร้างระบบนิเวศ และสนับสนุนบุคลากรสร้างสรรค์ให้เกิดการเชื่อมโยงกับภูมิปัญญา วัฒนธรรม และภาคการผลิตจริง ซึ่งเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ปัจจุบัน CEA กำลังดำเนินโครงการ Virtual Media Lab ให้เป็นพื้นที่ทดลองใช้ พื้นที่ทดสอบการพัฒนาระบบปฏิบัติการพื้นฐาน Virtual Production หรือ การถ่ายทำในระบบเสมือนจริง ให้แก่ภาคการศึกษาในช่วงระยะแรก เดือนกันยายน 2566 เพื่อพัฒนาทักษะให้กับนิสิต นักศึกษา เตรียมเข้าสู่อุตสาหกรรมคอนเทนต์สร้างสรรค์ของไทย 

โครงการดังกล่าวฯ จึงสอดคล้องกับกิจกรรมนิทรรศการนวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ จัดโดยนิสิตชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ที่มีผลงานนวัตกรรมสื่ออิเล็กทรอนิกส์หลากหลายรูปแบบ เน้นการนำเสนอผลงานวิชาการ และผลงานประยุกต์ใช้ให้ก่อประโยชน์ทางสังคม อันจะนำไปสู่ก้าวสำคัญที่จะต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในอนาคต  

Posted in news-network on May 12, 2023