CEA Committee

Committee

Mr. Wannachai Boonbumrung

Board Member

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562

อายุ 60 ปี

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก Doctorat de l’Université Robert Schuman de Strasbourg (Nouveau régime) ทางด้านกฎหมายเอกชน (droit privé) มหาวิทยาลัย Robert Schuman de Strasbourg สาธารณรัฐฝรั่งเศส
 • ปริญญาโท D.E.A. de droit privé (กฎหมายเอกชน) มหาวิทยาลัย Strasbourg III สาธารณรัฐฝรั่งเศส
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ประวัติการทำงาน

 • 2558 - 2562 รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา    
 • 2557 – ปัจจุบัน คณะกรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)    
  ประธานในคณะกรรมการกฎหมาย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)    
  กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)    
 • 2557 - 2562 คณะกรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด    
 • ปัจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการความเสี่ยง บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด    
 • 2557 - 2558 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ    
  คณะกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สภาปฏิรูปแห่งชาติ    
  คณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค สภาปฏิรูปแห่งชาติ    
  คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมาย แนวนโยบาย และปรับปรุงมาตรการคุ้มครองผู้บริโภค สภาปฏิรูปแห่งชาติ    
  คณะอนุกรรมการปฏิรูปการบังคับใช้กฎหมาย สภาปฏิรูปแห่งชาติ    
  คณะอนุกรรมาธิการพิจารณากรอบการจัดทำรัฐธรรมนูญ คณะที่ 7 (ภาค 3 นิติธรรม ศาล และการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ หมวด 1 ศาลและกระบวนการยุติธรรม) แต่งตั้งโดยคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ    
 • 2557 - 2558 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
  อนุกรรมาธิการยกร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีศาลรัฐธรรมนูญ    
 • 2557 คณะกรรมการเพื่อติดตามการเผยแพร่ข่าวสารต่อสาธารณะ แต่งตั้งโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ    
 • 2557 คณะอนุกรรมการการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า    
 • 2557 ประธานคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    
 • 2552 - 2562 คณะกรรมการคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ    
  คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง    
 • 2557 - 2558 คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    
 • 2551 - 2557 คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    
 • 2555 คณะทำงานร่างพระราชบัญญัติการวิจัยในคนและที่เกี่ยวข้องกับคน พ.ศ. .... สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ    
 • 2557 ประธานคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค    
 • 2551 - 2555 คณะกรรมการพัฒนากฎหมายกระทรวงยุติธรรม ของคณะกรรมการพัฒนาบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม
 • 2549 - 2555 คณะอนุกรรมการด้านศึกษา วิจัย และพัฒนากฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรม ของคณะกรรมพัฒนาบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม    
 • 2549 คณะอนุกรรมการด้านจัดทำ ประสาน ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ   
 • 2550 - 2551 คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบการฟอกเงิน    
 • 2551 คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 4    
 • 2558 คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 6    
 • 2550 คณะอนุกรรมการร่างเงื่อนไขและแบบฟอร์มการทำรายงานตามข้อบังคับ แพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ ตามมาตรา 305 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
 • 2549 - 2555 คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี    
 • 2548 กรรมการและเลขานุการในคณะอนุกรรมการจัดทำประมวลกฎหมายเพื่อความสะดวกของประชาชนในการค้นคว้ากฎหมาย แต่งตั้งโดยคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนากฎหมาย    
 • 2548 คณะเจรจาข้อตกลงและการประเมินการพัฒนากฎหมายของส่วนราชการคณะที่ 10    
 • 2548 คณะอนุกรรมการตอบข้อหารือตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารทางราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี    

ตำแหน่งปัจจุบัน 

 • ข้าราชการบำนาญ