Creative Economy Review

เจาะลึกข้อมูลและสถิติ
เกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์

Quick Access To Data

Projects

UNFOLDING BANGKOK เปิดประสบการณ์ใหม่กรุงเทพมหานคร

สร้างบรรยากาศที่เต็มไปด้วยสีสันอีกครั้งระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2565-มีนาคม 2566

เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2565

วันที่ 3-11 ธันวาคม 2565 ภายใต้แนวคิด “Local ‘Rise’ation สร้างสรรค์ท้องถิ่น เติบโต”

HERB TO GO สมุนไพรไทย พร้อมไปต่อ

สู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจำนวน 9 ผลิตภัณฑ์ ที่เน้นการเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยนวัตกรรม

EEC Mango Project

โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรสร้างสรรค์ รองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกฉะเชิงเทรา

Lunch and Learn

โครงการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก ผ่านประสบการณ์อาหารกลางวันโรงเรียน

เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2565

Co With Creation คิด สร้าง ทางรอด วันที่ 5 - 13 กุมภาพันธ์ 2565

YouTube

  • ACIC x CEA: Thailand Creative District Network (TCDN)

    ถอดรหัสโมเดล “ย่านน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว น่าลงทุน” ผ่านเครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประเทศไทย
  • “HERB TO GO สมุนไพรไทย พร้อมไปต่อ” ปลุกพลังสร้างสรรค์สมุนไพรไทย

    3 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ กระบี่ สกลนคร และสมุทรปราการ เพื่อสร้างโมเดลธุรกิจและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรไทย

About Us

CEA เติบโตต่อยอดมาจาก TCDC ทำหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยการพัฒนาผู้ประกอบการ (Creative Business) สร้างนิเวศ (Creative Place) และสนับสนุนบุคลากรสร้างสรรค์ (Creative People) ให้เชื่อมโยงกับทุนทางวัฒนธรรม และภาคการผลิตจริง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและให้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นพลังขับเคลื่อนประเทศอย่างยั่งยืน