Creative Economy Review

เจาะลึกข้อมูลและสถิติ
เกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์

Quick Access To Data

Projects

Creative Thailand Project

เปิดตลาดสินค้าแฟชั่นระดับไฮเอนด์ของไทยในมณฑลกวางตุ้งและมณฑลไห่หนาน

HERB TO GO สมุนไพรไทย พร้อมไปต่อ

สู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจำนวน 9 ผลิตภัณฑ์ ที่เน้นการเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยนวัตกรรม

Molam Crossover หมอลำโคตรซิ่ง เปลี่ยนหมอลำให้ล้ำสมัย

คิดใหม่ ปรับวิธี สู่โอกาสใหม่ ขยายตลาด สร้างประสบการณ์ที่แตกต่าง

Lunch and Learn

โครงการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก ผ่านประสบการณ์อาหารกลางวันโรงเรียน

CHANGE x2 : แพ็กคู่สู่ธุรกิจใหม่

กิจกรรมจับคู่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจระหว่าง “ผู้ประกอบการ” และ “นักสร้างสรรค์” จาก 15 จังหวัดในภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ รวมทั้งสิ้น 30 คู่

เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2565

Co With Creation คิด สร้าง ทางรอด วันที่ 5 - 13 กุมภาพันธ์ 2565

YouTube

  • ACIC x CEA: Let the Music Heal

    ร่วมค้นหาคำตอบว่า NFT สร้างโอกาสใหม่ ๆ และมีส่วนช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดนตรีในประเทศไทย
  • บทสรุป Bangkok Design Week 2022 สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 400 ล้านบาท

    การจัดงาน BKKDW ตลอดระยะเวลา 9 วันได้รับการตอบรับจากผู้ร่วมชมงานเป็นอย่างดี ทั้งยังสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ทั้งในพื้นที่ชุมชนและออนไลน์กว่า 400 ล้านบาท

About Us

CEA เติบโตต่อยอดมาจาก TCDC ทำหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยการพัฒนาผู้ประกอบการ (Creative Business) สร้างนิเวศ (Creative Place) และสนับสนุนบุคลากรสร้างสรรค์ (Creative People) ให้เชื่อมโยงกับทุนทางวัฒนธรรม และภาคการผลิตจริง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและให้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นพลังขับเคลื่อนประเทศอย่างยั่งยืน