Research & Report

CEA OUTLOOK จับกระแสอนาคตเศรษฐกิจสร้างสรรค์ "Thailand's Craft Industry"

research-cea-outlook-jan-june-2019-05042019_01.jpg

อุตสาหกรรมงานฝีมือและหัตถกรรม ถึอว่าเป็นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพสูงกลุ่มหนึ่งของประเทศไทยที่น่าจับตามอง โดยพิจารณาจากมูลค่าทางเศรษฐกิจ 8.7 หมื่นล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 0.7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ) และมูลค่าการส่งออก 5.8 หมื่นล้านบาท (คิดเป็น ร้อยละ 0.8 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด) ในปี 2557 รวมถึงตัวเลขการจ้างงานในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าในกลุ่มงานฝีมือและหัตถกรรมมีการจ้างงานสูงถึง 323,276 คน หรือประมาณการเป็น 1 ใน 3 ของการจ้างงานในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทั้งหมด นอกจากนี้ งานฝีมือและหัตถกรรมไทยยังเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทย ซึ่งเป็นทักษะ และองค์ความรู้ที่เกิดจากการสั่งสมและสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น มีความเกี่ยวพันกับวิถีการดำเนินชีวิต ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน และท้องถิ่น

วารสาร CEA OUTLOOK ฉบับนี้ นำเสนอกรณีศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมงานฝีมือและหัตถกรรมของสหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น และประเทศไทย รวมถึงแนวโน้มของอุตสาหกรรมงานฝีมีอและหัตถกรรมที่จะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยในอนาคต

ดาวน์โหลดวารสาร CEA OUTLOOK

CEA OUTLOOK จับกระแสอนาคตเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (มกราคม–มิถุนายน 2562) / Thai

CEA OUTLOOK Creative Economy Prospects (January–June 2019) / Eng