News Update

06.06.2565

CEA ร่วมประชุมผลักดัน Youth Power ขับเคลื่อน Thailand’s Soft Power

6 มิถุนายน 2565 - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ร่วมประชุมการผลักดัน Soft Power สู่เยาวชนไทย ใน 2 ประเด็น ได้แก่ 1) การหาแนวทางการพัฒนากระบวนการ Soft Power รวมถึงการจัดพื้นที่แลกเปลี่ยนระหว่างองค์กร และ 2) การทำแพลตฟอร์ม Youth in charge ภายใต้โครงการ Youth in charge Leadership Academy Season 2 โดยร่วมกับ ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ Youth in Charge และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) และ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการ Youth in charge Leadership Academy Season 2 ปีนี้มาในหัวข้อ “Youth Power ขับเคลื่อน Soft Power” เพื่อสร้างพื้นที่การเรียนรู้แลกเปลี่ยนและการมีส่วนร่วมขับเคลื่อน Soft Power ของเยาวชนไทยในฐานะภาคีหุ้นส่วน โดยหารือความเข้าใจ Soft Power ของหน่วยงานต่าง ๆ และบทบาทของเยาวชนที่มีต่อการขับเคลื่อน ให้เกิดการขยายผลจากแนวคิดไปสู่การปฏิบัติที่สร้างการมีส่วนร่วมเป็นวงกว้าง ซึ่งผลการประชุมสรุปได้ว่าประเภทของ Soft Power ที่ประเทศไทยควรมุ่งเน้นมี 3 ประเภท ดังนี้

1. Inside Out คือ ความเป็นไทย (Thainess)  เช่น การนำเสนอ Soft Power ไทย ผ่าน 5F ประกอบด้วย 1) อาหารไทย (Food) 2) ผ้าไทยและการออกแบบแฟชั่น (Fashion) 3) ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Film) 4) มวยไทยและศิลปะป้องกันตัวของไทย (Fighting)  และ 5) เทศกาลประเพณีไทย (Festival) รวมถึงการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Economy) ที่เน้นความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ 

2. Outside In คือ ความเป็นพลเมืองโลก (Global Citizenship) โอบรับแนวทางการพัฒนาที่เป็นสากล ทั้งด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) หลักสิทธิมนุษยชน ความยุติธรรม เช่น การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Tourism) ในรูปแบบการท่องเที่ยววิถีใหม่ และ การท่องเที่ยวชุมชน (Local Tourism) เป็นต้น

3. Future Landscape คือ การมองโลกไปข้างหน้า ซึ่งคาดว่าจะมีงานทักษะสูงเข้ามาแทนที่ ทั้งงานที่ใช้ทักษะด้านเทคโนโลยี (High Tech) ไปจนถึงงานใช้ทักษะด้านมนุษย์สูง (High Touch) รวมไปถึงเศรษฐกิจเมตาเวิร์ส (Metaverse Economy) และ เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) เช่น รูปแบบการท่องเที่ยวโลกเสมือนจริง E-Sport เป็นต้น


นอกจากนี้โครงการฯ ได้เปิดรับสมัครเยาวชนที่มีโครงการหรือไอเดียการขับเคลื่อน Soft Power ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้ แลกเปลี่ยนร่วมกับภาคีผ่านกิจกรรมต่าง ๆ โดยผู้ผ่านการคัดเลือก จะได้เป็นตัวแทน Soft Power Ambassador 

ผู้จัดโครงการฯ ได้วางแนวทางการทำงานร่วมกับเยาวชนและภาคี ดังนี้
1. Educate ให้องค์ความรู้ด้านการทำงาน พร้อมเปิดพื้นที่ทำงานลงพื้นที่ร่วมกับภาคี ผ่านกิจกรรมห้องเรียนนอกสถานที่ กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจจากบุคคลที่มีชื่อเสียงในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาต่าง ๆ  
2. Mentorship เมนเทอร์จากภาคีจะร่วมเป็นพี่เลี้ยงแนะนำเยาวชนเกี่ยวกับการทำโครงการนอกจากนี้ภาคีสามารถมอบโจทย์ให้เยาวชนได้ทดลองฝึกปฏิบัติ Business Model ด้าน Soft Power 

Posted in news on มิ.ย. 06, 2022