News Update

05.03.2563

TCDC ขอนแก่น เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ขอนแก่น (TCDC ขอนแก่น) จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 20 มีนาคม 2563 เป็นสาขาแห่งที่สองจากสาขาแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นพื้นที่ให้บริการองค์ความรู้ความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ และเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการบ่มเพาะนักสร้างสรรค์และธุรกิจสร้างสรรค์  โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการจัดตั้ง TCDC ขอนแก่น ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยด้วยรูปแบบอาคารสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่นำวัสดุท้องถิ่นสำคัญอย่างไม้ไผ่มาใช้ในการตกแต่ง TCDC ขอนแก่น ให้บริการใน 3 ส่วนหลัก ดังนี้

  • ศูนย์ความรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ แหล่งรวมความรู้และฐานข้อมูล เพื่อการพัฒนานักสร้างสรรค์ในรูปของสื่อสิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย งานนิทรรศการและกิจกรรมการบรรยายจากวิทยากรทั้งในและต่างประเทศ
  • ศูนย์นวัตกรรมวัสดุอีสาน แหล่งรวมฐานข้อมูลวัสดุจากทั่วโลกและวัสดุท้องถิ่นอีสานเพื่อการต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม
  • ศูนย์พัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ เพื่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ให้เกิดการเชื่อมต่อกับภาคการผลิตจริง เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน ด้วยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมและโครงการบ่มเพาะธุรกิจด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบและการออกแบบบริการ

 

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ขอนแก่น 
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

เปิดให้บริการ: วันอังคารถึงวันอาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) เวลา 10.30 - 19.00 น. 
สถานที่ตั้ง:
เลขที่ 123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ย่านกังสดาล) ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทร 0-4300-9389 ต่อ 400
E-mail: info.khonkaen@tcdc.or.th
www.facebook.com/TCDCKhonKaen
แผนที่ TCDC ขอนแก่น

Posted in news on มี.ค. 05, 2020