News Update

27.09.2565

CEA ร่วมกับ เทศบาลเมืองศรีสะเกษและภาคีเครือข่าย จัดงาน “Sound of Sisaket: ซาวสีเกด” ปลุกพลังชาวสีเกดสู่การพัฒนาเมืองสร้างสรรค์

ชวนมาซาวเสียงสำเนียงแห่งเมืองศรีสะเกษ ด้วยมรดกทางวัฒนธรรม ความหลากหลายของชาติพันธ์ เรื่องราวและวิถีชีวิตเหล่านี้จะสามารถต่อยอดได้อย่างไร ที่ไม่ได้เป็นเพียงการฟังเสียงจากคนในพื้นที่ แต่ยังรวมไปถึงเสียงจากคนนอก ที่ร่วมกันขับขาน ‘ศรีสะเกษ’ สู่เมืองสร้างสรรค์ (Creative City) 

(23 กันยายน 2565) งาน “Sound of Sisaket - ซาวสีเกด” จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ร่วมกับสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ YEC Sisaket เครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ศรีสะเกษ สมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ อั๊คโซ่ โนเบล ผู้ผลิตและจำหน่ายสีดูลักซ์ ประเทศไทย เครือข่ายนักสร้างสรรค์ท้องถิ่น สมาคมตุ้มโฮม เซิ้ง มิวสิค PT Music และกลุ่มศิลปะ Neighborboys ชวนทุกคนมาร่วมกันปลุกพลังชาวศรีสะเกษ ภายใต้แนวคิด ‘สำเนียงแห่งเมือง’ ศรีสะเกษ เมื่อความหลากหลายของชาติพันธ์ุอันเป็นที่มาของสำเนียงที่หลายหลาก เเละสินทรัพย์ที่โดดเด่น เช่น หอม กระเทียม ทุเรียน ผ้าเบญจศรี เเละเมืองแห่งกีฬา (Sport City) เป็นต้น ผ่านการจัดผลงานศิลปะบนท้องถนน (Street Art) การแสดงดนตรีท้องถิ่น (Music Program) ตลาดสร้างสรรค์ (Creative Market) เเละการเสวนา (Talk) จากกระบวนการการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ (ซาวเสียง) ยกระดับจังหวัด ‘ศรีสะเกษ’ สู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ (Creative City) ต่อไป ในวันที่ 23 กันยายน 2565 ณ ย่านวงเวียนแม่ศรี จ.ศรีสะเกษ ที่ผ่านมา

ดร. ชาคริต พิชญางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) กล่าวว่า “จังหวัดศรีสะเกษนับว่าเป็นจังหวัดที่มีโอกาสในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมือง มีการเติบโตของอุตสาหกรรมบันเทิงเป็นอย่างมาก มีนักสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพอยู่ในพื้นที่และมีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น CEA จึงได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการร่วมมือกับเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และนักสร้างสรรค์ในพื้นที่ จัดกิจกรรมสร้างสรรค์และโครงการที่ช่วยยกระดับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์วงเวียนแม่ศรีที่เป็นศูนย์กลางเมืองและมีศักยภาพในการต่อยอดสู่การเป็นย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พร้อมฟื้นฟูคุณภาพชีวิตในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของผู้คนในพื้นที่อย่างยั่งยืน”

ทางด้าน คุณฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ กล่าวว่า “กิจกรรม Sound of Sisaket เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ขอนแก่น ที่จะพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดศรีสะเกษ ให้เกิดการวางแผนพัฒนาที่เป็นรูปธรรมและจับต้องได้ พร้อมผลักดันสู่แผนพัฒนาในระยะยาวให้เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นเมืองสร้างสรรค์ระดับสากล ที่เชื่อมโยงความร่วมมือกับเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์อื่น ๆ ต่อไป”

ภายในงานได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA เพื่อสร้างความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมในการวางแผนการดำเนินงานในระยะยาว และกิจกรรม Co-Creation กิจกรรมสัมนาเชิงปฏิบัติการที่เชิญนักสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ นักเรียน นักศึกษา รวมถึงหน่วยงานองค์กรปกครองท้องถิ่นภาครัฐเเละเอกชน เพื่อระดมความคิดเห็นคนในพื้นที่ในการกำหนดทิศทางการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์อย่างมีส่วนร่วม

สำหรับงาน “Sound of Sisaket - ซาวสีเกด” ประกอบด้วย 4 กิจกรรมสร้างสรรค์ 

1. Street Art  โดย กลุ่มศิลปิน Nieghborboys ร่วมกับเครือข่ายนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปกว่า 200 คน มาร่วมกันเติมสีสันให้เมืองมีชีวิตชีวาผ่านการเล่าเรื่องราวอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของชาวศรีสะเกษ ร่วมกับ อั๊คโซ่ โนเบล ผู้ผลิตและจำหน่ายสีดูลักซ์ สนับสนุนสีในการพัฒนาสร้างอัตลักษณ์เมืองด้วยศิลปะที่ชวนทุกคนออกตามหาน้องหมา Old English Sheepdog ที่ซุกซ่อนอยู่ในภาพ ใน 4 จุดแสดงผลงาน ได้แก่1) ตลาดสดเทศบาล 1 2) กำแพงโรงเรียนสตรีสิริเกศ 3) ผนังอาคารพาณิชย์เก่า ถนนราชการรถไฟ 1​ และ 4) กำแพงโรงแรมสันติสุข ซอยพาณิชย์ จ.ศรีสะเกษ

2.  ตลาดสร้างสรรค์ (Creative Market) โดย หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ และ YEC Sisaket เครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่จังหวัดศรีสะเกษ พบกับร้านค้าท้องถิ่นสร้างสรรค์กว่า 30 ร้าน ให้ทุกคนได้ ช้อป ชิม ใช้กระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง

3.  การแสดงดนตรี (Music Program) การเเสดงดนตรีจากสมาคมตุ้มโฮม เซิ้งมิวสิค PT music และเยาวชนคนรุ่นใหม่ชาวสีเกด

4.  การเสวนา (Creative Talk) เสวนาแลกเปลี่ยนมุมมอง ภายใต้หัวข้อ “อยากเห็นศรีสะเกษเป็นยังไง” โดยนักพัฒนาท้องถิ่น และผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ 

นอกจากนี้ภายในงานยังมีนิทรรศการเล่าเรื่องราวแนวคิดการพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภายใต้เครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประเทศไทย (Thailand Creative District Network: TCDN) ที่สะท้อนถึงศักยภาพและอัตลักษณ์ของพื้นที่ย่านวงเวียนแม่ศรี ยกระดับสู่พื้นที่ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ แห่งเมืองศรีสะเกษ ทั้งยังเปิดพื้นที่ในการแสดงผลงานจากนักสร้างสรรค์เเละนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ และร่วมสนุกไปกับกิจกรรมดนตรีจากสมาคมตุ้มโฮม เซิ้งมิวสิค เเละ PT music และเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถทางดนตรีที่ร่วมสร้างบรรยากาศม่วนซื่นกันตลอดทั้งงาน

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/sound.of.sisaket และติดตามความเคลื่อนไหวของ CEA กับการขับเคลื่อนย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประเทศไทย (Thailand Creative District Network: TCDN) และเมืองสร้างสรรค์ พร้อมกิจกรรมอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่จะสร้างโอกาสและความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ประเทศไทยต่อไป

Posted in news on ก.ย. 27, 2022