News Update

10.03.2565

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและอธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อน Soft Power กับ CEA10 มีนาคม 2565 – สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ให้การต้อนรับ นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานบริหารนโยบายของรัฐมนตรี พร้อมนายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ในการเข้าร่วมประชุมเพื่อแนะนำภารกิจของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยมีนายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และนายอินทพันธุ์ บัวเขียว รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอความเป็นมาของการจัดตั้งหน่วยงาน ภารกิจในการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมถึงการดำเนินงานปัจจุบันตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริม Soft Power 

โดยที่ประชุมฯ ได้หารือประเด็นสืบเนื่องจากการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ให้ความสำคัญกับการยกระดับ Soft Power ไทยในเวทีโลก โดยได้มีการหารือแนวทางการขับเคลื่อน Soft Power ที่จะเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกันต่อไป

  

ภายหลังการประชุม นายอนุชา บูรพชัยศรี ได้เยี่ยมชมศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจที่ CEA สนับสนุนการเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ช่วยวางรากฐานการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมผ่านการบริการในด้านต่าง ๆ 

       

 

Posted in news on มี.ค. 10, 2022