News Update

26.03.2564

การอภิปรายหัวข้อ “Performing Arts Lab for Tomorrow” “ห้องปฎิบัติการสู่อนาคตของศิลปะการแสดง”

26 มีนาคม 2564 - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ Bangkok International Performing Arts Meeting (BIPAM) หรือ การประชุมนานาชาติทางศิลปะการแสดงแห่งกรุงเทพมหานคร จัดการอภิปรายในหัวข้อ “Performing Arts Lab for Tomorrow” “ห้องปฎิบัติการสู่อนาคตของศิลปะการแสดง” ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) อาคารไปรษณีย์กลาง กรุงเทพฯ  เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย และส่งเสริมการทำงานของผู้ที่ทำงานในวงการศิลปะการแสดงของประเทศไทย โดยมีผู้เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนวงการศิลปะการละครร่วมสมัยไทยทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวม 12 องค์กร ร่วมอภิปรายและสนทนาในบทบาทและวิสัยทัศน์ต่อการพัฒนาวงการศิลปะการแสดงของประเทศไทย เพื่อหาวิธีและข้อปฏิบัติร่วมกันในการผลักดันอุตสาหกรรมศิลปะการแสดงร่วมสมัยของประเทศไทยให้มีความมั่นคง เป็นประโยชน์ต่อผู้ทำงาน และสามารถเติบโตในเวทีระดับนานาชาติได้ 

12 องค์กรที่เข้าร่วมอภิปราย
•  สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.)
•  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
•  สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
•  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
•  สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
•  คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
•  สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
•  สมาคมส่งเสริมอุตสาหกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (CAPT)
•  มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
•  คณะทำงานจัดตั้งมูลนิธิละครไทย
•  เครือข่ายจัดตั้งมูลนิธิประยูรเพื่อศิลปะ
•  เทศกาลละครนานาชาติสำหรับเด็กและเยาวชนกรุงเทพฯ BICT Fest

 

Posted in news on มี.ค. 26, 2021