News Update

10.09.2563

CEA เปิดโครงการจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สงขลา

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ทำพิธีเปิดโครงการจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สงขลา ภายใต้ชื่องาน “Songkhla (Oldtown) Creative District : สงขลาสร้างสรรค์ ดูแลให้แลดี” ณ พื้นที่บริเวณสถานีดับเพลิง อ. เมือง จ. สงขลา  เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 โดยเป็นกิจกรรมนำร่องที่สะท้อนถึงศักยภาพการเป็นย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของจังหวัดสงขลา รวมถึงเป็นแหล่งบ่มเพาะองค์ความรู้ และส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่ภาคใต้ 

(จากซ้ายไปขวา) นายสมชาย จงแสง ที่ปรึกษากรรมการจ้างฯ ประกวดแบบสถาปัตยกรรมสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สงขลา นายเอกสิทธิ์ วงศ์เทพวาณิชย์ ผู้เชี่ยวชาญประจำตัว สส.สงขลา นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษาสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นายรังษี รัตนปราการ นายกภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ประธานคณะกรรมการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผศ.ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ ที่ปรึกษากรรมการจ้างฯ ประกวดแบบสถาปัตยกรรมสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สงขลา และนายพรชัย บุญสม ที่ปรึกษา กรรมการจ้างฯ ประกวดแบบสถาปัตยกรรมสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สงขลา

 

ดร. อรรชกา สีบุญเรือง ประธานคณะกรรมการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กล่าวว่า การเปิดตัวโครงการจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สงขลา เป็นการขยายบริการและภารกิจของสำนักงานฯ ครบทั้ง 4 ภูมิภาค จากการจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ และขอนแก่น มาสู่จังหวัดสงขลา เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับภาคส่วนต่าง ๆ ของเมืองสงขลาและจังหวัดโดยรอบในการเติมความคิดสร้างสรรค์ให้กับเศรษฐกิจของภาคใต้ เพื่อนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

นายรังษี รัตนปราการ นายกภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม กล่าวว่า ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคมและกลุ่มนักสร้างสรรค์ในพื้นที่ มีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพย่านเมืองเก่าของเมืองสงขลา ทั้งด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และชุมชนคนในพื้นที่ ผ่านการจัดงานนิทรรศการภาพถ่าย “Portrait of Songkhla” ที่กระจายในถนนสามเส้นของย่านเมืองเก่า และ CEA นับเป็นหนึ่งในพาร์ตเนอร์สำคัญที่จะมาช่วยสร้างการกระตุ้นให้ภาคส่วนต่าง ๆ  ตระหนักถึงความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์และการนำองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ มาผสมผสาน เพื่อนำไปสู่โอกาสและสิ่งใหม่ ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อชาวสงขลา รวมถึงช่วยสนับสนุนให้สงขลาบรรลุเป้าหมายในการเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ และเมืองมรดกโลกขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)

ดร. สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา กล่าวว่า เทศบาลสงขลา ได้จัดทำโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะช่วยทำให้ภาครัฐและเอกชนในสงขลาได้เข้าถึงทรัพยากรด้านความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดการพัฒนานักสร้างสรรค์และพัฒนาธุรกิจ อีกทั้งยังร่วมกับชุมชน เทศบาล และหน่วยงานท้องถิ่นในการพัฒนาเมืองสงขลาอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถสร้างรายได้ และยังสามารถสืบสานวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ที่ดีงามของสงขลาภายใต้แนวคิดการเป็นเมืองมรดกโลกของยูเนสโก

ขณะที่นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ทางจังหวัดมีเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดในหลากหลายด้าน จากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน  โดยเฉพาะด้านการการพัฒนาสงขลาเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้ ด้วยความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคม การเชื่อมต่อกับเศรษฐกิจเพื่อนบ้าน การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภาคใต้ การพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสนับสนุนกลุ่มคนรุ่นใหม่ ดังนั้น การจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สงขลา จึงเป็นเหมือนแรงสนับสนุนของจังหวัด ในการพัฒนาย่านเมืองเก่าของสงขลาให้กลายเป็นแลนมาร์กของจังหวัด ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนานักสร้างสรรค์และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของภาคใต้ และเป็นส่วนช่วยให้จังหวัดสามารถพัฒนาเมืองสงขลาไปสู่เมืองมรดกโลกของยูเนสโก

งานนิทรรศการ Portrait of Songkhla


ทั้งนี้ กิจกรรม “Songkhla (Oldtown) Creative District : สงขลาสร้างสรรค์ ดูแลให้แลดี” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่  11 – 27 กันยายน 2563 เป็นการนำเสนอศักยภาพของเมืองสงขลา ทั้งด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม และความร่วมมือร่วมใจของชุมชน ผ่านนิทรรศการภาพถ่ายที่ชื่อว่า “Portrait of Songkhla” โดยจัดแสดงในอาคารบนถนนหลักทั้ง 3 เส้นของย่านเมืองเก่าสงขลา

นิทรรศการ From Concept to Construction : การจัดแสดงผลงานประกวดออกแบบสถาปัตยกรรม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สงขลา


นอกจากนี้ ภายในงานยังมีนิทรรศการ “From Concept to Construction : การจัดแสดงผลงานประกวดออกแบบสถาปัตยกรรม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สงขลา” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่  11 กันยายน – 13 ธันวาคม 2563 ณ สถานีดับเพลิง ถนนสายบุรี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยจัดแสดงแบบจำลองผลงานของผู้ชนะและผู้ที่เข้าร่วมการประกวดแบบรวมทั้งหมด 25 ผลงาน ซึ่งล้วนเป็นผลงานที่สะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์ของการนำมิติทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชน สถาปัตยกรรมในพื้นที่ และวัสดุท้องถิ่น มาร่วมในการออกแบบสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สงขลา

 

Posted in news on ก.ย. 10, 2020