News Update

30.05.2565

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน วันนี้-30 กรกฎาคม 2565

เพราะทุกความเห็นมีความหมายและเป็นการนำไปสู่ “บริการที่ดีกว่าในอนาคต” สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ขอเชิญร่วมตอบ “แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐตามคู่มือสำหรับประชาชน ปี พ.ศ. 2565” ทางออนไลน์ (Online Survey) เพื่อศึกษาประสบการณ์ รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจและข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุง พัฒนา และยกระดับการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ท่านสามารถตอบแบบสำรวจได้ทางออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ - 30 กรกฎาคม 2565 ตามลิงก์นี้ 
https://opdc22.bitco.ltd  หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏในแบนเนอร์ 
 

Posted in news on พ.ค. 30, 2022