News Update

18.06.2562

ผู้อำนวยการ สศส. ให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

Creatase-By-Monk-Sompong-18062019_01.jpg

Creatase-By-Monk-Sompong-18062019_02-1.jpg

14 มิถุนายน 2562 – นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ร่วมรับฟังธรรมะบรรยาย “ครี เอ เทศน์” โดยพระมหาสมปอง ตาลปตฺโต ณ ห้อง Auditorium ชั้น M สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพฯ โดยมีสาระธรรมที่สอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์กรที่ใช้กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือหลักในการบริหารจัดการงานตามภารกิจเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย ดังนี้

วัฒนธรรมองค์กรที่ควรส่งเสริม คือ การสร้างให้คนดี เก่ง และมีความสุข โดยเริ่มต้นจากส่งเสริมให้มีทัศนคติที่ดี และสามารถใช้หลักธรรมะแก้ไขปัญหาได้ อาทิ อริยสัจ 4 ซึ่งประกอบด้วย ทุกข์ คือ สถานการณ์หรือปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งหากมองในแง่บวกจะพบว่าปัญหาทำให้เกิดความเจริญ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ สมุหทัย คือ เหตุที่มาหรือข้อเท็จจริงของปัญหาที่เกิดขึ้น นิโรธ คือ ข้อพิจารณาหรือวิธีการแก้ไขเพื่อดับทุกข์ คิดค้น ทดสอบ ทดลอง ระดมสมอง แล้วนำไอเดียที่ดีที่สุดไปใช้ในการแก้ปัญหา และ มรรค คือ ข้อเสนอ วิธี หรือหนทางปฏิบัติเพื่อถึงความดับทุกข์ และใช้หลักความสามัคคี ความซื่อสัตย์สุจริต ไร้ซึ่งประโยชน์ทับซ้อน

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการ ได้เน้นย้ำว่า สศส. สามารถนำแนวทางไปใช้ในการปฏิบัติงาน โดยเป็นตามเจตจำนงสุจริตที่ได้ประกาศนโยบายการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้ สศส. เป็นองค์กรที่มีการกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการที่ดีโดยคำนึงถึงเป้าหมายหลักด้านการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ

Creatase-By-Monk-Sompong-18062019_04.jpg

Creatase-By-Monk-Sompong-18062019_07.jpg

Creatase-By-Monk-Sompong-18062019_06.jpg

Creatase-By-Monk-Sompong-18062019_08.jpg

Posted in news on มิ.ย. 18, 2019