News Update

10.03.2563

พิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สาขาสงขลา

10 มีนาคม 2563 - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) สำนักงานเทศบาลนครสงขลา สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา และภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สาขาสงขลา (TCDC สงขลา) ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา 

การจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สาขาสงขลา เพื่อการพัฒนาและสร้างแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ที่กระตุ้นให้ประชาชนในชุมชนตระหนักรู้และเข้าใจคุณค่าทางวัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร์ ศิลปะ สถาปัตยกรรม วรรณกรรม ดนตรี ซึ่งจะส่งผลถึงการพัฒนาสินค้าและบริการของท้องถิ่นให้มีคุณภาพมากขึ้น โดย TCDC สาขาสงขลา จะตั้งอยู่ที่พื้นที่อาคารสถานีดับเพลิงหลังเก่า ถนนสงขลาบุรี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา และจะเปิดบริการปี 2565

Posted in news on มี.ค. 10, 2020