News Update

31.01.2563

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยต้นทุนทางวัฒนธรรม"

31 มกราคม 2563 - กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประกาศความร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ตอกย้ำกรุงเทพมหานครเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ด้านการออกแบบ Bangkok City of Design ที่ได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายอิทธิพล คุณปลื้ม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยต้นทุนทางวัฒนธรรม

ดร. วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และนายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในการดำเนินงานร่วมกันของทั้งสองฝ่าย ในด้านการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยทุนทางวัฒนธรรมและงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ ๑) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนางานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ด้วยความคิดเชิงสร้างสรรค์ ๒) เพื่อพัฒนากระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ และการสร้างนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ และ ๓) เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และกระบวนคิดเชิงสร้างสรรค์สู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน 

ทั้งนี้ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้นำผลงานการออกแบบ Thai Tiles : memories of Thai Textiles เข้าร่วมจัดแสดงภายในงาน “เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2563 หรือ Bangkok Design Week 2020” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารไปรษณีย์กลางและย่านเจริญกรุง

 

Posted in news on ม.ค. 31, 2020