News Update

27.08.2563

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ miniTCDC LINK

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) และสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ miniTCDC LINK เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ อาคารสถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา โดยมีรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ผศ.ดร.กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดพิธี และมีผู้อำนวยการสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีดังกล่าว พร้อมกันนี้ยังมีปาฐกถาพิเศษ "ทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทย" โดย คุณเลอชาติ ธรรมธีรเสถียร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาองค์ความรู้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

ทั้งนี้ จะเปิดบริการ miniTCDC LINK ในเดือนกันยายน 2563 ทั้งสองแห่ง คือ สถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จ.นครปฐม และ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

Posted in news on ส.ค. 27, 2020